Aydınlatma Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çerçevesinde ERRA MOBİLYA VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ olarak veri sorumlusu sıfatıyla sorumluyuz. Bu sebeple ŞİRKET tarafından yönetilen www.blend-r.com internet sitesi vasıtasıyla kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında sizleri bilgilendirmek yükümlülüğümüzdür.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca kullanıcıların ŞİRKET ile ilişkilerinde kişisel verilerinin korunmasında izlenecek usul ve esaslar hakkında işbu aydınlatma metni ile sizleri bilgilendirmekteyiz.

KVKK’DA YER ALAN TEMEL TANIMLAR

Kişisel Veri

: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Veri Sorumlusu

: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişidir. İşbu metin kapsamında veri sorumlusu, “ERRA MOBİLYA VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ “dir.

Veri kayıt sistemi (VERBİS)

: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.

Açık Rıza

: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

Kurul

: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ifade etmektedir.

Çerezler (Cookies)

: Kullanıcıların bilgisayarlarına yahut mobil cihazlarına kaydedilen ve ziyaret ettikleri web sayfalarındaki tercihleri ve diğer bilgileri depolamaya yardımcı olan küçük dosyalardır.

İlgili Kişi

: Kişisel verisi işlenen gerçek kişidir.KULLANICI VE ZİYARETÇİLERE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLER

ŞİRKET tarafından, internet sitemizde kullanıcı iseniz aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar ve işleme şartları doğrultusunda işlenebilmektedir.

Kişisel Veri Kategorileri

Açıklama

Kimlik Verileri

Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir: Ad, soyad, T.C. Kimlik Numarası, Pasaport Numarası, Doğum Tarihi.

İletişim Verileri

Telefon numarası, e-posta adresi, şirket içi iletişim bilgileri (şirket telefon numarası, dâhili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi) iletişim amaçlı kullanılan bilgilerdir.

Hukuki İşlem Verileri

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi veriler olmak üzere Şirketimiz ile hukuki ilişki içerisinde olunması sebebiyle işlenen kişisel verilerdir.

Müşteri İşlem Bilgileri

Müşterilere ilişkin her türlü işlem geçmişi, sipariş bilgisi ve her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesi süreçlerinde elde edilen ayrıca internet sitesi kullanım verileri ve istatistiksel verilerdir.

Pazarlama Verileri

Şirket faaliyetlerinin iyileştirilmesi amacıyla alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları gibi işlenen kişisel verilerdir.

Finansal Veriler

Veri sahibi ilgili kişi ile kurmuş̧ olunan hukuki ilişkiye göre ortaya çıkan her türlü̈ finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin kişisel verilerdir.

Lokasyon Verileri

Manuel olarak girilen ülke, şehir, adres bilgileridir.

Diğer Veriler

Şirket adı, şirket vergi kimlik numarası, şirket adresi, Fatura-Senet-Çek Bilgileri, Sipariş Bilgisi, sipariş geçmişi bilgileri, ip adres bilgileri, internet sitesi giriş- çıkış kayıtları, talep-şikayet bilgileri.

İşlem Güvenliği Bilgileriniz

 IP adresi bilgisi, şifre ve parola bilgileri, çerez bilgileriniz

İnternet sitemizde yalnızca ziyaretçi iseniz aşağıdaki verileriniz işlenebilmektedir.

Kişisel Veri Kategorileri

Açıklama

Diğer Veriler

IP adres bilgileri, internet sitesi giriş- çıkış kayıtları, talep-şikâyet bilgileri.KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI

KVKK’nın 10. maddesi ve Tebliğ’in 5. maddesi kapsamında KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen işleme şartlarına uygun olarak üyelerin kişisel verileri şu amaçlarla işlenebilmektedir:

 • Mesafeli satış sözleşmesine bağlı olarak; sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.
 • İnternet sitesi üzerinden yapılan siparişlere ilişkin sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan hizmetlerimizi geliştirebilmek için,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Üyelerimize geniş kapsamda çeşitli imkânlar sunabilmek veya bu imkânları sunabilecek kişi veya kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek,
 • Sipariş işlemi ile ödeme sürecinin yürütülmesi ve fatura düzenlenmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin sürdürülmesi,
 • Üyelik kaydınızın oluşturulması ve hesabınıza girişinizin sağlanması.
 • Hizmet şartlarında meydana gelebilecek değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılması,
 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılması,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Muhasebe ve finans işlerinin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi için analizlerin yapılması, raporlama ve denetleme faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Şikâyet/önerilere yönelik bilgilendirme yapabilmek,
 • Mal / Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Blend-r platformuna ilişkin olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Reklam / Kampanya / Promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi.


KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler, hukuki ilişki kurulması sırasında doğrudan ilgili kişiden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden elde edilebilecektir. Bu kapsamda kullanıcı sözleşmesinin gereklilikleri, internet site ve platformlarımız, çeşitli sosyal medya mecralarında, satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılan e-posta, basılı ve elektronik formlar dahil sair iletişim yöntemleri kanalıyla, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda kişisel veriler toplanmaktadır. KVKK’nın 5. maddesinde yer alan hüküm uyarınca kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenemez. Kanun istisna olarak açık rıza aranmayacak halleri belirtmiştir. Kanunda açık hüküm bulunması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda açık rıza aranmaksızın kişisel veriler şirketimiz tarafından işlenebilecektir. ŞİRKET’in faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Politika’da belirtilen amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle işlenmektedir. Bu kapsamda, internet sitesinde elde edilen kimlik ve iletişim verileriniz ile finansal veriler ve şirket bilgileri, ŞİRKET ile sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak; mesafeli satış sözleşmesi gibi Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında platformumuz üzerinden akdedilen sözleşmelerin kurulması faaliyetlerinin yürütülmesi, satın alım işlemlerinizin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için işlenmesi ile meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması sebepleriyle otomatik yollarla internet sitesi aracılığı ile işlenmektedir. 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması hukuki sebebine dayanarak; şirket platformunda yer alan operasyonların güvenliğinin sağlanması, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanmasına yönelik faaliyetler başta olmak üzere mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve açık rızanızın bulunması hukuki sebebine dayanarak; yurtdışına kişisel veri aktarımı yapılması kapsamında işlenmektedir. Ayrıca, ad, soyad, iletişim verileriniz, açık rızanız olması halinde ŞİRKET tarafından sağlanan ürün ve hizmetler kapsamında promosyon, kampanya ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında ŞİRKET’in ticari olarak faaliyet gösterdiği alanlarda reklam, tanıtım ve bilgilendirme yapması kapsamında işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ


Müşterilerin kişisel verileri, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen veri aktarma ve işleme şartları ile yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; hissedarlarımız, doğrudan veya dolaylı yurt içi / yurt dışı iştiraklerimiz; başta blend-r.com altyapısını kullanan üyeler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve hizmet alınan özel hukuk kişileriyle (denetim, hukuk vb. konularda), bağımsız denetim kuruluşlarıyla, finans kuruluşlarıyla, direkt ve dolaylı iştirakler başta olmak üzere yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarıyla, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, tedarikçilerle ve kuryelerle bilişim teknolojileri desteği alınan firmalarla (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), hukuken yetkili kamu kurumları ile paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.

PAYLAŞILAN TARAFLAR

PAYLAŞIM ÖRNEKLERİ

Hukuken Yetkili Kamu/Özel Kurum veya Kuruluşu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, İç Denetim Koordinasyon Kurulu, Sayıştay, Yargı ve İnfaz mercileri, diğer kamu ve vakıf Şirketleri, uluslararası programlar için yurtdışında yer alan Şirketler, Noterler gibi resmi kurum ve kuruluşlarla veri paylaşılabilmektedir.

Tedarikçi/İş Ortağı/Danışman

Şirketin faaliyetlerinin tamamlayıcısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, iş birliği yaptığı danışman, tedarikçi, kuryeler, kuruluş ve taraflarla yürüttükleri faaliyetlerin amaçlarıyla sınırlı olarak veri paylaşılabilmektedir. Paylaşım yapılan bu şirketler aşağıda gösterilmiştir.

Aktarılan Taraflar

Aktarılan Veri Türleri

(Veri sorumlusunun ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda, somut olayın şartları dikkate alınarak bu kısma ayrıntılı bilgi girişi yapılabilir.)

ŞİRKET amaçlarını ilgilendirmeyen hiçbir veri aktarımı yapmamaktadır. Bu belirlemenin istisnası, söz konusu veriye ilişkin aktarımın mevzuat ile zorunlu kılınması, yahut bir suç soruşturması için mecburi olması veya resmî bir makamca mevzuata dayalı olarak ve gerekçesi gösterilerek talep edilmesidir.


KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

KVKK hükümlerine uygun olarak, işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası göz önüne alınarak kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.


İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

 • Kişisel Veriler’inin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Veriler’i işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Veriler’inin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’inin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Veriler’inin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzetilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Veriler’inin silinmesini/yok edilmesini ve bu kapsamda Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Verilerin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları halinde giderilmesini talep etme

Kişisel veri sahipleri olarak bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi tarafımıza info@blend-r.com adresini kullanarak iletebilirsiniz. Talepleriniz ŞİRKET tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.


BAŞVURU HAKKININ İSTİSNALARI

KVKK’nın 28/2 hükmü uyarınca, aşağıdaki hallerde zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, ilgili kişilerin KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan yararlanmaları mümkün olmayacaktır.

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.


BAŞVURU YÖNTEMİ

İlgili kişi, yukarıda sayılan haklarına ilişkin başvurularını Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak yapabilecektir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde sayılan haklar kapsamındaki talepler, KVKK’nın 13. Maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesi gereğince aşağıda açıklanan yöntemlerden biri ile başvurulabilecektir. Şirkete iletilen başvurular, KVKK’nın 13/2 maddesi gereğince, talebin niteliğine göre, talebin Şirkete ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içinde cevaplandırılacaktır. Başvuruya ilişkin cevaplar, KVKK’nın 13. Maddesi gereğince, yazılı ve elektronik ortamdan başvuru sahibine ulaştırılacaktır.

BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURU YAPILACAK ADRES

BAŞVURUDA YER ALMASI GEREKEN BİLGİ

1. Yazılı Olarak Başvuru Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla

Hamidiye Mah. Cendere Cad. No:103/1, Porta Vadi T2 Blok Kat:6 Daire:31, Kağıthane/İstanbul

Zarfın/tebligatın üzerine ‘’Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi’’ yazılacaktır.

2.Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile

@hs03.kep.tr

E-posta’nın konu kısmına ‘’Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi’’ yazılacaktır.

3.Şirket Sisteminde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle

info@blend-r.com

E-posta’nın konu kısmına ‘’Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi’’ yazılacaktır.

Talebin kabul edilmesi ya da gerekçesinin açıklanarak reddedilmesi halinde cevap, talep sahibine elektronik ortamda ya da yazılı olarak bildirilecektir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde firmamızca gecikmeksizin gereği yapılacaktır.

VERİ SORUMLUSU: ERRA MOBİLYA VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Tel: (0212) 272 37 72
Web Sitesi: www.blend-r.com
Mail Adresi: info@blend-r.com
Mersis No: 0368052846400001
Vergi Dairesi / No: KAĞITHANE VERGİ DAİRESİ / 3680528464